PyetësorEkzistenca dhe aksesi në shërbimet publike

(Kënaqësia: 0 - krejtësisht të pakënaqur, 100 - krejtësisht të kënaqur )
Urban
Rural
Meshkuj
Femra
Total
Mirëmbajtja e qendrave shëndetësore
95%
91%
92%
94%
93%
Furnizimi me ujë të pijshëm
99%
88%
92%
93%
92%
Mirëmbajtja e shkollave
92%
87%
89%
89%
89%
Mirëmbajtja e rrugëve
96%
82%
87%
89%
88%
Mbledhja dhe depozitimi i mbeturinave
97%
71%
79%
83%
81%
Ndihma ekonomike dhe Mbështetja sociale
86%
82%
84%
83%
84%
Administrimi i cerdheve e kopshteve
85%
79%
81%
81%
81%
Pastrimit i qytetit/fshatit
97%
68%
77%
81%
79%
Kanalizimet
95%
66%
77%
78%
77%
Mirëmbajtja e varrezave
83%
69%
74%
76%
75%
Ndricimi i rrugëve
93%
49%
64%
69%
66%
Shërbimi i transportit publik
77%
57%
63%
67%
65%
Shërbimi i zjarrfikësve
78%
58%
68%
64%
66%
Shërbimi i emergjencave civile
75% 75%
60% 60%
68% 68%
64% 64%
66% 66%
Zhvillimi/planifikimi urban
76% 76%
50% 50%
62% 62%
59% 59%
60% 60%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave
51% 51%
61% 61%
61% 61%
54% 54%
57% 57%
Mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike
78% 78%
34% 34%
51% 51%
51% 51%
51% 51%
Veprimtaritë dhe hapësirat sportive
76% 76%
35% 35%
52% 52%
50% 50%
51% 51%
Ujitja dhe sistemi i kullimit
43% 43%
63% 63%
60% 60%
50% 50%
55% 55%
Veprimtaritë dhe objektet kulturore/historike
75% 75%
33% 33%
49% 49%
50% 50%
49% 49%
Strehimi social
54% 54%
29% 29%
40% 40%
37% 37%
39% 39%
Mesatarja
81% 81%
63% 63%
70% 70%
70% 70%
70% 70%

Burimi: Karta e Raportimit te Qytetareve

Niveli i kënaqësisë së qytetarëve ndaj cilësisë së shërbimeve publike

(Kënaqësia: 0 - krejtësisht të pakënaqur, 100 - krejtësisht të kënaqur )
Urban
Rural
Meshkuj
Femra
Total
Administrimi i çerdheve e kopshteve
64% 64%
54% 54%
56% 56%
60% 60%
58% 58%
Mirëmbajtja e varrezave
56% 56%
44% 44%
48% 48%
51% 51%
49% 49%
Shërbimi i emergjencave civile
59% 59%
45% 45%
50% 50%
52% 52%
51% 51%
Pastrimit i qytetit/fshatit
55% 55%
35% 35%
44% 44%
45% 45%
44% 44%
Veprimtaritë dhe objektet kulturore/historike
52% 52%
36% 36%
44% 44%
46% 46%
45% 45%
Furnizimi me ujë të pijshëm
55% 55%
44% 44%
47% 47%
50% 50%
49% 49%
Shërbimi i zjarrfikësve
61% 61%
47% 47%
51% 51%
55% 55%
53% 53%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave
47% 47%
42% 42%
44% 44%
43% 43%
44% 44%
Mirëmbajtja e qendrave shëndetësore
58% 58%
52% 52%
53% 53%
55% 55%
54% 54%
Ujitja dhe sistemi i kullimit
44% 44%
34% 34%
37% 37%
36% 36%
37% 37%
Mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike
51% 51%
38% 38%
46% 46%
46% 46%
46% 46%
Shërbimi i transportit publik
56% 56%
43% 43%
47% 47%
51% 51%
49% 49%
Mirëmbajtja e rrugëve
48% 48%
30% 30%
36% 36%
40% 40%
38% 38%
Mirëmbajtja e shkollave
62% 62%
54% 54%
55% 55%
59% 59%
57% 57%
Kanalizimet
53% 53%
36% 36%
42% 42%
46% 46%
44% 44%
Ndihma ekonomike dhe Mbështetja sociale
35% 35%
30% 30%
33% 33%
30% 30%
32% 32%
Strehimi social
40% 40%
30% 30%
35% 35%
36% 36%
35% 35%
Mbledhja dhe depozitimi i mbeturinave
56% 56%
39% 39%
46% 46%
47% 47%
47% 47%
Veprimtaritë dhe hapësirat sportive
47% 47%
33% 33%
42% 42%
40% 40%
41% 41%
Ndriçimi i rrugëve
56% 56%
35% 35%
45% 45%
49% 49%
47% 47%
Zhvillimi/planifikimi urban
49% 49%
40% 40%
44% 44%
46% 46%
45% 45%
Mesatarja
53%
40% 40%
45% 45%
47% 47%
46% 46%

Burimi: Karta e Raportimit të Qytetarëve

Shërbimet publike të konsideruara si prioritete kyçe për ndërhyrje sipas perceptimit të qytetarëve

E para
E dyta
E treta
Të gjitha
Administrimi i çerdheve e kopshteve
0%  
1%  
2%  
4% 4%
Mirëmbajtja e varrezave
0%  
1%  
2%  
3% 3%
Shërbimi i emergjencave civile
0%  
1%  
1%  
2% 2%
Pastrimit i qytetit/fshatit
5%  
7%  
6%  
17% 17%
Veprimtaritë dhe objektet kulturore/historike
0%  
0%  
1%  
2% 2%
Furnizimi me ujë të pijshëm
16%  
13%  
7%  
36% 36%
Shërbimi i zjarrfikësve
0%  
0%  
1%  
1% 1%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave
0%  
1%  
1%  
2% 2%
Mirëmbajtja e qendrave shëndetësore
5%  
6%  
6%  
17% 17%
Ujitja dhe sistemi i kullimit
2%  
4%  
5%  
11% 11%
Mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike
1%  
2%  
3%  
7% 7%
Shërbimi i transportit publik
3%  
4%  
5%  
12% 12%
Mirëmbajtja e rrugëve
33%  
13%  
9%  
55% 55%
Mirëmbajtja e shkollave
2%  
4%  
4%  
10% 10%
Kanalizimet
8%  
11%  
8%  
27% 27%
Ndihma ekonomike dhe Mbështetja sociale
10%  
10%  
11%  
31% 31%
Strehimi social
3%  
3%  
3%  
9% 9%
Mbledhja dhe depozitimi i mbeturinave
3%  
6%  
6%  
16% 16%
Veprimtaritë dhe hapësirat sportive
1%  
1%  
2%  
4% 4%
Ndriçimi i rrugëve
6%  
9%  
8%  
23% 23%
Zhvillimi/planifikimi urban
1%  
1%  
2%  
4% 4%
Nuk e di/Pa përgjigje
1% 1%
1% 1%
4% 4%
5% 5%

Burimi: Karta e Raportimit të Qytetarëve