RRETH VLERĂ‹SIMIT TĂ‹ SITUATĂ‹S SĂ‹ QEVERISJES VENDORE

Si pjesë e instrumenteve të vlerësimit dhe monitorimit të dizajnuara në kuadër të projektit STAR2, Vlerësimi i Situatës së Qeverisjes Vendore është një ushtrim i veçantë që duhet të ndërmerret në fillim dhe në fund të zbatimit të projektit. Vlerësimi fillestar i situatës duhet idealisht të paraprijë dhe të informojë aktivitetet pasuese të projektit, ndërsa vlerësimi përfundimtar i situatës do të shërbejë për të siguruar një matje të ndryshimeve në mjedisin e qeverisjes lokale, si dhe të identifikojë çdo efekt në qeverisjen lokale që i atribuohet projektit STAR2.
Objektivi i kĂ«tij hulumtimi Ă«shtĂ« tĂ« ndĂ«rmarrĂ« njĂ« vlerĂ«sim kombĂ«tar tĂ« situatĂ«s sĂ« qeverisjes vendore pĂ«r 61 bashkitĂ« e ShqipĂ«risĂ«. VlerĂ«simi do tĂ« shĂ«rbejĂ« qĂ« tĂ« informojĂ« se si qytetarĂ«t e jetojnĂ« qeverisjen vendore dhe se si boshllĂ«qet e qeverisjes vendore shihen nga perspektiva tĂ« ndryshme. PĂ«r qĂ«llimin e kĂ«tij vlerĂ«simi Ă«shtĂ« zhvilluar njĂ« KuadĂ«r Analitik pĂ«r Qeverisjen Vendore. Ky kuadĂ«r bazohet nĂ« metodologjinĂ« dhe strukturĂ«n e Barometrit tĂ« Qeverisjes Vendore (LGB) tĂ« adoptuar me zhvillimin e qeverisjes vendore nĂ« kontekstin e ShqipĂ«risĂ«. Modeli i Barometrit tĂ« Qeverisjes Vendore (LGB) pĂ«rfshin njĂ« sĂ«rĂ« treguesish tĂ« qeverisjes vendore qĂ« pĂ«rdoren nga grupet e ndryshme tĂ« interesit pĂ«r tĂ« vlerĂ«suar performancĂ«n e masave tĂ« ndĂ«rmarra nga qeveria nĂ« nivel vendor. Kjo metodĂ« thekson rritjen e ndĂ«rgjegjĂ«simit dhe dialogut konstruktiv rreth qeverisjes dhe paraqet njĂ« pasqyrĂ« anĂ«ve tĂ« forta dhe atyre tĂ« dobĂ«ta tĂ« qeverisjes. Kuadri analitik i bazuar te LGB siguron pĂ«rfaqĂ«simin e aktorĂ«ve si nga qeveria (stafi kryesor i qeverisjes vendore) edhe nga aktorĂ«t joqeveritarĂ« (qytetarĂ«t dhe OSHC-tĂ«). Ai pĂ«rqendrohet mĂ« shumĂ« nĂ« dimensionet “interaktive” tĂ« qeverisjes, me qĂ«llim qĂ« tĂ« ofrojĂ« njĂ« vlerĂ«sim tĂ« situatĂ«s pĂ«r secilĂ«n prej bashkive.

Fokusi do t’i kushtohet katër kritereve të mëposhtme:

  1. Efektiviteti dhe Eficenca,
  2. Transparenca dhe Sundimi i Ligjit,
  3. Llogaridhënia,
  4. Pjesëmarrja dhe Angazhimi Qytetar.

Meqenëse çështje gjinore si dhe perspektivat e grupeve vulnerabël janë kritike për cilësinë e ushtrimit të vlerësimit të situatës, përbrenda katër kritereve i është kushtuar një konsideratë e rëndësishme Barazisë në aksesin në burime, mundësi si dhe në procese vendimmarrëse për të gjithë qytetarët etj.
Vlerësimi ka përdorur disa metoda si: Karta e Raportimit të Qytetarëve, Intervistat Gjysmë të Strukturuara me profesionistë të nivelit të lartë në çdo bashki, Fokus Grupe në Bashki me drejtorët e drejtorive kryesore, Dialogje me Komunitetin si dhe të dhënat nga Kërkimi Dytësor.
Synimi i këtij raporti është përshkrimi sasior dhe cilësor i statusit të qeverisjes vendore të Delvinës, boshllëqet, mundësitë dhe çështjet që duhet të adresohen në afatshkurtër dhe afatmesëm. Instrumentet e përdorura në këtë përqasje do të shërbejnë për të siguruar me të dhëna nga burime të ndryshme Kuadrin Analitik të Qeverisjes Vendore.

Vlerësimi i Situatës së Qeverisjes Vendore kryhet në kuadër të projektit STAR 2, të zbatuar nga UNDP, me mbështetjen e Qeverisë Italiane, Qeverisë Suedeze, Qeverisë Zvicerane dhe USAID.

HARTA E PROJEKTIT STAR2